Nolwazi

Kubaluleka Kwekuphumula 

Kuphumula kuchazwa ngekutsi sikatsi sekutikhulula nekungasebenti. Kuphumula kulihlelo lembilo lelifuneka kutsi wonke umuntfu alisebentise ngoba sonke sidzinga kuphumula phambi kwekutsi sidzinwe.     Ingabe uyaphumula ngalokwanele na?  Kuphumula kuvamise kubonakala kwangatsi akukabaluleki ngoba sinoku funa kuphumula uma sesisebente kakhulu kuphela.  Kusebenta kubalulekile ngoba kusisita kutsi sikhone kutsenga kudla na letenye tintfo lesitidzingako. Kusebenta kubaluleke kakhulukati kule simo

2023-08-04T11:25:02+02:00August 4th, 2023|Counsellors, Nolwazi|

The Importance of Rest

Rest can be defined as the ability to relax and take some time off from what keeps you occupied. Rest is very essential and helps keep a balance in one’s life. Rest looks different from person to person.   Do you rest enough?  Rest is often seen as a reward instead of essential which is

2023-08-04T11:15:19+02:00August 4th, 2023|Counsellors, Nolwazi|
Go to Top