Kuphumula kuchazwa ngekutsi sikatsi sekutikhulula nekungasebenti. Kuphumula kulihlelo lembilo lelifuneka kutsi wonke umuntfu alisebentise ngoba sonke sidzinga kuphumula phambi kwekutsi sidzinwe.   

 Ingabe uyaphumula ngalokwanele na? 

Kuphumula kuvamise kubonakala kwangatsi akukabaluleki ngoba sinoku funa kuphumula uma sesisebente kakhulu kuphela. 

Kusebenta kubalulekile ngoba kusisita kutsi sikhone kutsenga kudla na letenye tintfo lesitidzingako. Kusebenta kubaluleke kakhulukati kule simo semunotfo kepha nekuphumula kubaluleke ngekufana. 

Kuphumla kusisita ngokutsi umtimba utfola litfuba lekutsi uphumule nawo, lokukubalulekile embilweni bemuntfu lophilako. Nencondfo iya ciniseka kutsi itfola kuphumula. 

uMuntfu longaka phumuli kahle utiva angaka phatseki kahle emtimbeni nase engcondveni. Kepha ungaphumula utiva unemandla kahle okucabanga nekuphila uphindze ubukeke ngisho nasemtimbeni. 

 Kuphumula uku chaza njani na? 

 • Ngiphumula kuphela uma ngabe ngisebente kakhulu. 
 • Ngiphumula kanye ngemnyaka. 
 • Angeke ngakhona kuphumula. 
 • Angikholelwa ekuphumuleni. 
 • Angikwati kuphumula. 

 Uma uvumelana nakunye nje lokubhaliwe la, udzinga kuphumula. Nawa emasu ekuphumula: 

 Tintfo longatenta nobe lokungafanele utente uma uphumula 

 Tintfo longatenta uma uphumula: 

 1. Kukhululeka. 
 2. Kulala ngalokwanele (emahora lang 6-8). 
 3. Kudla lokunemsoco neku natsa emanti lanele. 
 4. Kungasebenti ngemtimba, nangengcondvo nangemicabango. 
 5. Ticabangele wena kucala. 
 6. Kwenta intfo letokujabulisa njengoku bukela liFilimu. 
 7. Kwenta intfo loyitsandzako. 
 8. Tinakekele sibonelo kungaba koyenda tinwele. 
 9. Kubhala imicabango yakho utindle ngato. 
 10. Kuphumela ngaphandle nobe kuyovakasha. 

 Kunengi lesingakubhala kepha nawe ungangeta lokuyentadako nobe lofisa kukwenta nawuphumula. 

 Tinfo lokungafanele utente uma uphumula: 

 1. Kusebenta. 
 2. Kucabanga ngemsebenti. 
 3. Kuhlela kusebenta nobe msebenti. 
 4. Kucabanga letinye tindlela tekusebenta. 
 5. Kubeka labanye kucala kunawe. 

Kunengi lesingakubhala kepha nawe ungangeta lofisa kungenti nawuphumula. 

 Impilo igcwele tintfo lesingatenta kepha kumele singakhohlwa kubaluleka kwekuphumula. 

Author: Nolwazi Ngomane